How to payout money from YFW? / Jak wypłacić pieniądze z YFW?

in Payouts
Posted ByRenata Domanska

You can make a payout in your back office. Go to your back office account (https://yourfitway.com/login) click the button with your nickname (upper right corner of the page), open the "Settings" menu. Go to "Payouts". Make sure you added and confirmed the payouts method (Revolut preferred, click if you would like to get a payout to another bank account). On Payout section click "Transfer money from your YFW wallet" and choose an account. Select currency and amount, and click "Continue". The money will be transferred. Możesz dokonać wypłaty w swoim back office. Wejdź na swoje konto w back office (https://yourfitway.com/login), kliknij przycisk ze swoim pseudonimem (prawy górny róg strony), otwórz menu „Ustawienia”. Przejdź do „Wypłat”. Upewnij się, że dodałeś i potwierdziłeś metodę wypłat (preferowana metoda Revoult, kliknij jeśli chcesz wypłacić na inne konto). W sekcji Wypłaty kliknij „Przelej pieniądze z portfela YFW” i wybierz konto. Wybierz walutę i kwotę, a następnie kliknij „Kontynuuj”. Pieniądze zostaną przelane.


Video
** The time is base on America/New_York timezone