How to encourage a potential client to cooperate? / Jak zachęcić potencjalnego klienta do współpracy?

Get interested in this person, ask if the topic of health is important to them, what is their lifestyle. Not everyone has to be active at the beginning to be an "ideal" candidate for cooperation. For many people, the application is a chance to change their lifestyle. Invite your potential partner to the Zoom “First Step Info” where our best leaders run an information block about the project. After zooming in, talk about the person's feelings and the benefits that may result from purchasing a subscription. Show that with minimal commitment, the subscription can be free (paid for with points). You can start with the proposition that he finds four people and have the app for free.Zainteresuj się tą osobą, zapytaj czy temat zdrowia jest jej bliski, jaki prowadzi tryb życia. Nie każdy musi być na początku aktywny, aby być “idealnym” kandydatem do współpracy. Dla wielu osób aplikacja to szansa na zmianę swojego trybu życia. Zaproś swojego potencjalnego partnera na Zoom “First Step Info” gdzie nasi najlepsi liderzy prowadzą blok informacyjny o projekcie. Po zoomie porozmawiaj o odczuciach osoby, korzyściach jakie mogą wyniknąć z zakupu subskrypcji. Pokaż, że przy minimalnym zaangażowaniu, subskrypcja może być bezpłatna (opłacana punktami). Możesz zacząć od propozycji, aby znalazł cztery osoby i miał aplikację za darmo. 


** The time is base on America/New_York timezone