Can I change my email address? / Czy mogę zmienić mój adres email?

The e-mail address provided during registration is unchangeable and specific to the account and the purchased package.


Adres e-mail podany przy rejestracji jest niezmienny i specyficzny dla danego konta i zakupionego pakietu.

** The time is base on America/New_York timezone